Kategorier
Bærekraft

IKEA og FNs bærekraftsmål

Vi har startet med neste modul i valgemne digital markedsføring ved Høyskolen Kristiania, og er allerede godt i gang med forelesningene i temaet sosial kommunikasjon – i et bærekraftsperspektiv, som holdes av Cecilie Staude.

I forbindelse med eksamen skal vi i denne modellen levere en oppgave i gruppe, der vi skal utvikle en kommunikasjonsplan for en selvvalgt virksomhet. Sammen med medstudent Erling Aalvik skal vi skrive om IKEA og ta for oss hvordan de jobber for å nå flere av FNs bærekraftsmål. I tillegg til dette skal vi hvordan de benytter bærekraft i sin markedskommunikasjon og hvilke kanaler de bruker for å kommunisere. Vi skal ta for oss hva IKEA gjør for øyeblikket og hva vi mener er mest bransjerelevant for å bidra til å nå bærekraftsmålene. Nedenfor skal jeg ta for meg hvilke av FNs bærekraftsmål og delmål som Erling og jeg mener er de mest bransjerelevante.

Hva er FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål er verdens felles plan om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det finnes 17 bærekraftsmål og hver av disse har også delmål, der hver enkelt har sin beskrivelse av hvordan man kan bidra til dette. På denne måten er det enkelt for virksomheter å se hvordan de kan bidra gjennom sin bransje for at man skal kunne nå disse målene innen 2030.
Mange store bedrifter har satt seg tydelige mål for hvordan de skal kunne bidra til ett eller flere av disse målene. Å være bærekraftig har gått fra å være et valg til å bli en nødvendighet for å bli valgt av samarbeidspartnere og den bevisste forbrukeren, men også hvis man skal nå disse målene. Under ligger en grafisk fremvisning av de 17 bærekraftsmålene.

Skjermbilde fra FNs hjemmebilder

IKEA

IKEA er en global leverandør av hjemmeinnredning og baserer seg på å produsere praktiske og nyttig hjemmeinnredning. Deres modell fokuserer på å være prisdifferensiering slik at folk flest har mulighet til å kjøpe produktene deres, som gjør at de tiltrekker særlig yngre kundegrupper.

En av grunnenen til at vi valgte IKEA når vi bestemte hvilken virksomhet vi skulle ta for oss var at de allerede er svært opptatt av bærekraft og bærekraftsmålene. Blant annet gjennom deres program People & Planet Positive, som de startet i 2012, der de har stort fokus på bærekraftsmålene og hvordan de kan være med på å bidra for å nå disse. Denne langsiktige visjonen er at man skal imøtekomme behovene til dagens generasjon, uten å ødelegge for fremtidige generasjoner. Vi mener også det er mulig for IKEA å bidra på andre måter, som vi vil presentere i besvarelsen vår.

IKEAs program People & Planet Positive representerer deres interne mål og ambisjoner for å nå FNs bærekraftsmål, og er deres bidrag for at disse målene skal nås innen 2030. Programmet inneholder tre fokusområder som IKEA mener er de tre største utfordringene for deres bransje.
Programmet inneholder disse tre fokusområdene:

  1. Sunn og bærekraftig livsstil
  2. Sirkulasjon og klimapositiv
  3. Rettferdighet og likestilling

Likestilling og mangfold

«By 2030 our ambition is to create a positive social impact for everyone across the IKEA value chain»

IKEA mener at alle har rett til å bli behandlet rettferdig og få de samme mulighetene, uansett kjønn. De har derfor innen 2022 forpliktet seg til å nå likestilling i hele IKEA-kjeden – over hele verden. Dette for å sikre mulighetene til alle, uansett kjønn, slik at alle har like muligheter. De ønsker å nå 50/50 kjønnsbalanse i alle land, uansett stilling og nivå, i alle butikker så vel som styret.
I tillegg til dette mener IKEA at alle har rett til lik betaling for samme arbeidsoppgaver. De er medlem av «Equal pay international Coalition» (EPIC) og har lovt å sikre lik lønn for likt arbeid til alle i organisasjonen.

IKEA ser også på mangfold som en viktig oppgave. IKEA sier selv at de som handler hos dem har ulik kultur, hudfarge, språk og nasjonalitet, og de mener derfor at dette også burde gjelde for de som jobber hos dem. De mener at hver enkelt medarbeider tar med seg noe nytt til IKEA, og at et team med ulik bakgrunn bidrar til å føre IKEA fremover. De jobber derfor bevisst for at arbeidsmiljøet skal være mangfoldig og inkluderende, slik at alle skal kunne få være seg selv.

Dette står i tråd med FNs bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene ved fokus på delmål 5.1: «Gjøre slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden.» og delmål 5.5: «Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv. «

Gjennom dette vil de også bidra til bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Som vises gjennom delmål 8.2: «Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk modernisering og innovasjon, blant annet med vekt på lønnsomme og arbeidsintensive sektorer.» og delmål 8.4: » Til og med 2030 gradvis å bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser, i samsvar med det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, der de utviklede landene går foran.»

«Vi blir energiuavhengige»

IKEA har innsett at klimaendringene er en realitet og er klar over at elektrisitet fra fossilt brennstoff er en av grunnene til dette. Selv om ren energi er tilgjengelig er IKEA klar over at dette er kostbart.

«Løsningen ser du på himmelen. Så la oss alle ta utfordringen sammen.»

Derfor er IKEA innstilt på å bidra i kampen mot klimaendringen og har besluttet at de innen 2020 skal være energiuavhengige, ved å produsere like mye fornybar energi som de selv bruker.
De har installert 750 000 solcellepaneler, så langt, på varehusene deres og andre bygg. I tillegg til dette vil de oppfordre deres kunder til å bidra til dette ved å tilby produkter og tjenester som gjør det lettere å leve mer bærekraftig, blant annet ved å tilby solcellepaneler til kundene.

Ved å selv bidra til dette og i tillegg tilby disse tjenestene og produktene vil de i trå bidra med å nå bærekraftsmål 7: Ren energi for alle og spesielt delmål 7.1: «Innen 2030 sikre allmenn tilgang til pålitelige og moderne energitjenester til en overkommelig pris.» og delmål 7.2: «Innen 2030 betydelig øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk.»

De bidrar også til å nå bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon og bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene gjennom delmål 12.2: «Innen 2030 oppnå en bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser.», delmål 12.5: «Innen 2030 betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk.», delmål 13.1: «Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle land.» og delmål 13.3: «Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.»

Hva skal IKEA oppnå innen 2030?

Som vi kan se i teksten over har IKEA allerede planlagt flere tiltak til hvordan de skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål. I tillegg til disse har IKEA satt seg flere mål som de ønsker å gjennomføre innen 2030.
Her er noen eksempler som IKEA selv har på sin hjemmeside:

• Designe produkter ut fra sirkulære prinsipper og av fornybare og gjenvunnede materialer. 
• Fjerne alle engangsartikler i plast innen 2020. 
• Redusere det samlede klimavtrykket med i gjennomsnitt 70 % per produkt. 
• Utslippsfri hjemlevering senest 2025. 
• Gjøre det enklere å ta vare på og gi IKEA-møbler et nytt liv.
• Strekke oss mot 100 % fornybar energi (strøm, varme, kjøling og annen brensel) i all produksjon.

IKEA har dermed store visjoner for hvordan de skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål og det er nærliggende å si at de har store ambisjoner om å bidra for å nå flere av disse målene innen 2030.

Kilder:

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
https://about.ikea.com/en/sustainability
https://www.ikea.com/ms/no_NO/pdf/sustainability_report/IKEA%20Sustainability%20Strategy_People%20%20Planet%20Positive.pdf

3 svar til “IKEA og FNs bærekraftsmål”

Hei!
Veldig fint innlegg med en god lengde.
Du gjør veldig mye riktig, blant annet er bruken av hyperkoblinger veldig fin, men jobb gjerne litt med teksten på noen av koblingene. Jo mer beskrivende teksten er, jo lettere er det for Google å skjønne og rangere sammenhengen mellom innlegget ditt og linken (dette gjelder forsåvidt for oss vanlige lesere også).
Veldig fint at du bruker punktliste i teksten også, dette setter også Google pris på fordi det er enkelt og oversiktlig.

Sett gjerne inn et bilde eller to til slik at teksten får litt mer luft, og dermed ikke virker så tung. Jeg vil også anbefale å avslutte innlegget med et spørsmål eller lignende for å engasjere leseren 🙂

Fortsett den gode jobben!

Beate

Hei igjen, dette er god redegjørelse for bærekraftsmålenes betydning og hva de betyr for IKEA. Dette er jo et veldig godt utgangspunkt for å besvare delen i eksamensoppgaven som omhandler målene. Når gjelder hvilke/hvilket mål dere skal se på i selve eksamensoppgaven velger dere jo dette selv, jeg gleder meg til å lese oppgaven deres når den leveres inn. Har forventninger mht til hva jeg har lest her på bloggen. Godt jobba 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *